Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / VB Haaltert dient extra agendapunt in omtrent proefproject Hoogkouterbaan

VB Haaltert dient extra agendapunt in omtrent proefproject Hoogkouterbaan
Lokaal @ Vlaams Belang

Stoppen van het proefproject mobiliteit Hoogkouterbaan – Topmolenstraat – ’s Gravenkerselaar – deels Pontweg.

Agendapunt ingediend door Jan Schelfhout, Peter De Smet, Gina Verbestel, in naam van de fracties Vlaams Belang, Centrumlijst voor Haaltert en Open en Liberaal, bij monde van Jan Schelfhout.

Feiten en context :

Feit 1.

Er is in de bovenvermelde straten een proefproject gestart welke door de buurt niet wordt gedragen, gezien de petitie, georganiseerd door de buurt, met meer dan 170 handtekeningen die reeds op een voorgaande gemeenteraad aan het college van Burgemeester en schepen werd overhandigd. Deze bevraging, inspraak, is een 2de petitie, maar nu georganiseerd door de gemeente, in plaats van zich neer te leggen bij de petitie van de betrokken bewoners.

Feit 2.

Er is hier verkeerdelijk sprake van een burgerparticipatie. Zie de beleidsnota van de ombudsman van mei 2018, waarbij burgerparticipatie wordt omschreven als volgt :

  • Burgerparticipatie is het betrekken van burgers bij de tot standkoming van beleid en plannen van de gemeente;
  • Daarbij gaan we uit van een wederzijdse gedachtenwisseling in een ZO VROEG MOGELIJK STADIUM;
  • Een duidelijk verschil dus met “inspraak”, waarbij burgers in een laat stadium, terwijl alles al vast staat, nog de gelegenheid krijgen om een mening kenbaar te maken, voordat een definitief besluit wordt genomen;

Het is duidelijk dat dit laatste weergeeft wat hier is gebeurd.

Welke rol speelt de gemeenteraad in burgerparticipatie?

De raad geeft invulling aan zijn kaderstellende en controlerende rol door :

  1. Vooraf bepaalde randvoorwaarden en uitgangspunten aan te geven;
  2. Vooraf duidelijk te bepalen in welk stadium van de beleidscyclus, welk participatie-instrument wordt ingezet;
  3. Vooraf te bepalen of, en zo ja, welke actieve rol raadsleden bij de gekozen participatie zullen spelen.

Het college daarentegen draagt zorg voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering.

DIT IS NIET GEBEURD.

Feit 3.

Het is duidelijk dat hier sprake is van inspraak ipv participatie. De brief die is verstuurd is een stembrief, gezien er een enveloppe is gecreëerd met ONGELDIG; vastgesteld door raadslid Schelfhout. Doch, om dit wettelijk op een goeie manier te organiseren, zijn een aantal regels met de voeten getreden. Het is de GR die beslist om burgers al dan niet inspraak te verlenen.

Feit 4.

Er is geen enkele controle kunnen gebeuren door de raadsleden op het aantal teruggekeerde brieven, ondanks het feit dat dit ruim op voorhand schriftelijk werd gevraagd. Zie mail raadslid Schelfhout.

Feit 5.

Dat de buurt verplicht werd om hun naam en adres onder de brief te plaatsen heeft zeker een aantal mensen tegengehouden om hun mening kenbaar te maken. Bovendien is dit een voedingsbodem voor eventuele repercusies naar buurtbewoners die een afwijkende mening verkondigen. (Burgerparticipatie = Anonimiteit?)

Feit 6.

Er is geen enkele controle mogelijk geweest op het aantal brieven dat door gemeentepersoneel, anoniem in de bussen van de bewoners werd gestoken. Zodoende kunnen er op feit 4 en feit 6 missingen zijn gebeurd. Een persoonlijk, op naam verstuurde brief, had dit kunnen voorkomen.

Feit 7.

Gezien het feit dat de bussen waarin de brieven gedeponeerd dienden te worden niet hermetisch afgesloten waren, zie foto in bijlage, en de oppositie dit ook daadwerkelijk heeft geconstateerd, kunnen hier brieven uit weggenomen zijn, zonder dat iemand dit ziet.

Feit 8.

De bevraging is onvolledig, onzorgvuldig en niet representatief, aangezien Gotegemstraat wel als zijstraat zijn mening mocht verkondigen, maar Kapittelstraat, Rosthoutweg en Keiberg, ook zijstraten geen kans kregen, ondanks dat ze dagelijks met de huidige toestand geconfronteerd worden, om hun mening te geven.

Gezien bovenstaande argumenten en regels, vraagt de oppositie aan de raad om volgend punt goed te keuren :

Het proefproject wordt ogenblikkelijk gestopt en de knip op de Hoogkouterbaan/Topmolenstraat wordt per direkt verwijderd. De toestand van voor het proefproject wordt hersteld in afwachting dat het college van Burgemeester en schepenen een nieuw mobiliteitsplan voorstelt, welke de overlast eerlijk over de volledige buurt spreidt, en door iedereen kan gedragen worden, of de oorspronkelijke toestand behoudt.